Vítejte na webu giweruz.cz !

(po automatickém přepnutí z sw.gurroa.cz)

Nebylo by lepší nastavit si "oblíbené adresy" rovnou sem, na "giweruz.cz"? "sw.gurroa.cz" už se neudržuje! Bez COOKIEs je omezený přístup!

Zpět Obsah Dále

Rozkvět

PrávÄ› tehdy pĹ™išla Yuma se ZářícĂ­mi. Jak má teÄŹ dĂ­ky extenderu lepší a kvalitnÄ›jší rozhled, zaznamenává v urÄŤitĂ˝ch mĂ­stech tĂ©měř se nepohybujĂ­cĂ­ zdroje myšlenek. Ty zdroje září podstatnÄ› vĂ­ce neĹľ obyÄŤejnĂ­ lidĂ©. A u všech je to stejnĂ˝ příbÄ›h – nepĹ™izpĹŻsobenĂ­ se mozku a tÄ›la. TÄ›la jsou vĂ˝teÄŤnÄ› funkÄŤnĂ­, mozky takĂ©, akorát selhala komunikace mezi nimi, ÄŤĂ­mĹľ je vyspÄ›lá osobnost uzavĹ™ena pouze v mozku. NÄ›kterĂ© to nezvládnou a pokusĂ­ se o sebedestrukci. NÄ›kterĂ© to Ĺ™eší autohypnĂłzou aĹľ systĂ©movĂ˝m zkratem. No a ty mladší se zkoušejĂ­ dorozumÄ›t se s okolĂ­m intenzĂ­vnĂ­m vyzaĹ™ovánĂ­m. Ty zvenÄŤĂ­ vypadajĂ­ jako zářícĂ­ koule, proto si jich Yuma všimla. Zkusila se s jednĂ­m takovĂ˝m zářícĂ­m domluvit a kupodivu to šlo. HodnÄ› o tom pĹ™emýšlela, debatovala s Yomem a moĹľná by to šlo napravit. PotĹ™ebuje nÄ›kolik takovĂ˝ch případĹŻ dopravit do nemocnice, kde má Lucka k dispozici menší oddÄ›lenĂ­ na testovánĂ­ pacientĹŻ. Yom sestrojĂ­ přístroj, Petr ho vyzvedne a doruÄŤĂ­ Lucce. TeÄŹ je otázka pĹ™evozu pacientĹŻ, protoĹľe jeden takovĂ˝ vhodnĂ˝ se nacházĂ­ v lĂ©ÄŤebnÄ› v DobĹ™anech u PlznÄ›. Další jsou umĂ­stÄ›ni v Rakousku, NÄ›mecku, Polsku...

Tento prvnĂ­ případ byl odbornou veĹ™ejnostĂ­ pozornÄ› sledován. Lucka hlásila drobnĂ© ĂşspÄ›chy, kterĂ© jĂ­, jak je zvykem, starší a zkušenÄ›jší kolegovĂ© nevěřili. Snad i proto se Lucka rozhodla uspořádat konzilium pro kolegy psychiatry. ZasedaÄŤka pro demonstrativnĂ­ pĹ™edvádÄ›nĂ­ pacientĹŻ byla plná, kdyĹľ do nĂ­ pĹ™ivezli pojĂ­zdnou postel s pacientem. Oproti snĂ­mkĹŻm z příjmu nebylo u nehybnÄ› ležícĂ­ho pacienta vidÄ›t žádnĂ© zmÄ›ny. To vše do doby, neĹľ se doktorka Lucie Stahlová pĹ™i vĂ˝kladu obrátila přímo na pacienta:

„Dobrý den, pane Makovče. Jak se dnes cítíte?“

Pacient otevĹ™el oÄŤi a jasnĂ˝m hlasem odpovÄ›dÄ›l:

„Děkuji za optání, paní doktorko. Ve vaší péči se cítím výborně!“

V obecenstvu zašumÄ›lo. PanĂ­ doktorka však pokraÄŤovala:

„Děkuji, pane Makovče. Mohl byste nyní předvést slovutnému obecenstvu své nově nabyté dovednosti?“

„Milerád, paní doktorko.“

S tÄ›mito slovy ze sebe shodil pĹ™ikrĂ˝vku a posadil se na posteli. Chvilku hledal nemocenskĂ© baÄŤkory, pak do nich vklouzl a postavil se. MĂ­rnÄ› se uklonil obecenstvu, o kus vĂ­ce doktorce, ke kterĂ© nakonec došel a postavil se vedle nĂ­. OhromenĂ© ticho bylo vystřídáno halasem, z nÄ›hoĹľ vytryskl jeÄŤivĂ˝ hlas:

„Není možné! Vy jste vyměnila pacienta!!!“

Pan Makovec se pootočil směrem, odkud výkřik zazněl:

„Můžete přijít sem, ať na sebe neřveme přes celý sál?“

S viditelnou nechutĂ­ vyšla z obecenstva, tedy spíše byla vystrÄŤena, starší panĂ­, typickĂ˝ vzor filmovĂ˝ch přísnĂ˝ch staropanenskĂ˝ch ošetĹ™ovatelek. Zastavila se tĹ™i metry od nich a jejĂ­ přísnĂ© oÄŤi jen metaly blesky. Pan Makovec se k nĂ­ obrátil:

„DobrĂ˝ den. Jen se zeptám: Máte pro svĂ© tvrzenĂ­ nÄ›jakĂ˝ dĹŻkaz nebo z vás mluvĂ­ závist?“

Dostalo se mu další ječivé odpovědi:

„To musíte vědět sám, když se účastníte této odporné komedie!“

Pan Makovec se jen usmál:

„I kdyĹľ je nÄ›kdo ochromen, neznamená to, Ĺľe nevnĂ­má. PĹ™i nástupu na lĂ©ÄŤbu mi brali otisky prstĹŻ, právÄ› pro takovĂ© závistivce. Tyto otisky jsou uchovávány pod zámkem na dvou rĹŻznĂ˝ch mĂ­stech. Mimo to, za dveĹ™mi ÄŤeká forenznĂ­ analytik se soupravou na sejmutĂ­ otiskĹŻ prstĹŻ i s nádobĂ­ÄŤkem vÄŤetnÄ› srovnávacĂ­ho mikroskopu. MÄ›l to bĂ˝t další krok pĹ™edváděčky, vy jste to akorát uspíšila. Zavoláme je?“

To uĹľ bylo na panĂ­ moc. OtoÄŤila se a ráznÄ› odkráčela. JeštÄ› za nĂ­ letÄ›la z obecenstva posměšná poznámka:

„Zapomněla jste si zde koště, milostivá!“

Pan Makovec došel k posteli a posadil se na ni. OmluvnÄ› pohlĂ©dl do publika a omluvil se, Ĺľe ještÄ› nemá mnoho sil, svaly takĂ© skoro nemá, ale Ĺľe usilovnÄ› cviÄŤĂ­. Jeho omluva byla pĹ™ijata potleskem. PanĂ­ doktorka pak pokraÄŤovala popisem lĂ©ÄŤby vÄŤetnÄ› unikátnĂ­ho přístroje, sestavenĂ©ho na základÄ› jejĂ­ teorie. Je to taková zvláštnĂ­ forma mezioborovĂ© spolupráce, podotkla. Došlo i na onoho forenznĂ­ho analytika, kdy jedny otisky byly sejmuty na mĂ­stÄ› a obÄ› starší sady byly zaslány faxem. Na velkĂ© obrazovce byly zobrazeny vedle sebe tĹ™i otisky pravĂ©ho ukazováku a analytik pĹ™edvádÄ›l shody.

Odborná veĹ™ejnost byla šokována, noviny otiskly ÄŤlánky o dalším ĂşspÄ›chu ÄŚeskĂ© republiky ve vÄ›deckĂ©m bádánĂ­. Pouze v Blesku vyšel bulvárnĂ­ ÄŤlánek sepsanĂ˝ jakousi Mgr. DrahomĂ­rou Boleslavskou, kterĂ˝ popisoval šaškárnu s vymÄ›nÄ›nĂ˝m pacientem. Jak se ukázalo, panĂ­ Boleslavská nemÄ›la pravdu a Blesk to odnesl pokutou 150000KÄŤ a povinnostĂ­ uvĂ©st omluvnĂ˝ ÄŤlánek na minimálnÄ› ÄŤtvrtinÄ› titulnĂ­ strany.


Jen Yuma, Lucka a pan Macák vÄ›dÄ›li, Ĺľe pacient stále září jako Slunce. Dokonce se mu daĹ™ilo spojit se s Yumou, kterou dĂ­ky náboĹľenskĂ©mu zaloĹľenĂ­ povaĹľoval za andÄ›la. Nikdo nevÄ›dÄ›l, jak by reagoval na vysvÄ›tlenĂ­, tak to nechali tak. NavĂ­c od sebe nevÄ›domky vyzaĹ™oval kvanta optimismu a dobrĂ© nálady.

„Pane, my chceme jen Škodovku, nikoliv celý Volkswagen!“

Byl z toho pÄ›knĂ˝ poprask, dokonce i zahraniÄŤnĂ­ mĂ©dia, která nemÄ›la ÄŚeskou republik nijak v lásce, psala cosi o nenaĹľranĂ˝ch Germánech. KoneÄŤná cena jiĹľ odpovĂ­dala reálnĂ© cenÄ›, takĹľe si obÄ› strany plácly. Z jednĂ© vĂ˝robnĂ­ linky uĹľ sjĂ­ĹľdÄ›ly prototypy, další linky se chystaly na pĹ™estavbu, kdyĹľ dostaly velikĂ© STOP.

JiĹľ pĹ™i zahájenĂ­ bylo vidÄ›t nÄ›kolik zmÄ›n. StarĂ˝ šéf Ăşstavu odešel do dĹŻchodu, novĂ˝m se stal otĹ™elĂ˝ vÄ›deckĂ˝ harcovnĂ­k po vÄ›deckĂ˝ch konferencĂ­ch, kterĂ˝ takto trávil klidná lĂ©ta pĹ™ed dĹŻchodem. HlavnĂ­ Ĺ™editel vĂ˝zkumu Petr Stahl zĹŻstal na svĂ©m mĂ­stÄ›, akorát pĹ™ijal dalšího asistenta ke zvládánĂ­ papĂ­rovánĂ­, zatĂ­mco se Petr vÄ›noval vĂ˝zkumu. I tentokrát to byla bomba. Hned ze začátku požádal Petr o deset dobrovolnĂ­kĹŻ. Nebude do volby zasahovat, vyberte si sami. Chvilka dohadovánĂ­ a na pĂłdium pĹ™ipochodovalo devÄ›t ctihodnĂ˝ch šedivĂ˝ch pánĹŻ a jedna zrzavá mladice, pĹ™esto však jiĹľ slovutná vÄ›dkynÄ›. Všichni dostali na vybranou z rĹŻznĂ˝ch typĹŻ vah, od pruĹľinovĂ˝ch mincířů aĹľ po ultra jemnĂ© elektronickĂ©. Po vĂ˝bÄ›ru byli pĹ™ivedeni k obyÄŤejnĂ© dĹ™evÄ›nĂ© bednÄ›, na nĂ­Ĺľ stálo ĹľeleznĂ© závaží klasickĂ©ho tvaru s vyraĹľenou hmotnostĂ­ 5Kg. Všichni si závaží zvážili a odsouhlasili pÄ›t kilogramĹŻ. Skupinka byla odvedena o dva metry od bedny, ale stále na pĂłdiu. Pak se ozval zvuk roztáčenĂ©ho mohutnĂ©ho soukolĂ­. Zvuk stoupal výš a výš, jak tušená kola zrychlovala. KrátkĂ˝ okamĹľik jekotu, pak zvuk pĹ™ekroÄŤil hranici slyšitelnosti. Petr nÄ›co upravoval na malĂ© klávesniÄŤce, naÄŤeĹľ vyzval prvnĂ­ho odvážlivce ke kontrolnĂ­mu váženĂ­.

SlovutnĂ˝ vÄ›dec, třímajĂ­cĂ­ elektronickĂ˝ mincĂ­Ĺ™ pátĂ© generace s malou LCD obrazovkou, nedĹŻvěřivÄ› pĹ™istoupil k bednÄ›, navlĂ©kl hák mincĂ­Ĺ™e do oÄŤka závaží a pomalu mincĂ­Ĺ™ zvedal. Na displeji pomalu naskakovaly vÄ›tší cifry, aĹľ se pĹ™i hodnotÄ› 3,57Kg odlepilo závaží od bedny. V hluÄŤĂ­cĂ­m pavilĂłnu bylo najednou hrobovĂ© ticho. Petr poprosil vÄ›dce, aby chvilku vydrĹľel, pak cosi nacvakal na klávesniÄŤce. Hodnota 3,57Kg se zmÄ›nila na hodnotu 1,48Kg. PosvátnĂ© hrobovĂ© ticho se rázem zmÄ›nilo na tureckĂ˝ bazar, kde kaĹľdĂ˝ pĹ™ekĹ™ikuje kaĹľdĂ©ho. Všem bylo totiĹľ jasnĂ©, co právÄ› vÄ›dec Petr Stahl pĹ™edvedl: ovládánĂ­ gravitace. A nemusĂ­ k tomu mĂ­t nÄ›jakĂ© obrovskĂ© zařízenĂ­, jen to, co se vleze do nevelkĂ© dĹ™evÄ›nĂ© krabice na pĂłdiu. Jedna z kamer totiĹľ snĂ­mala prostor pod pĂłdiem a mimo houfu stojek tam nebylo nic nepatĹ™iÄŤnĂ©ho. Dav vÄ›dcĹŻ se chystal vtrhnout na pĂłdium, ale i s tĂ­m bylo poÄŤĂ­táno. VÄ›dci doslova narazili na stÄ›nu. PĹ™i pohledu zblĂ­zka to byla tĂ©měř neviditelná sĂ­ĹĄka, která na dotek ÄŤi Ăşder reagovala jako pancĂ©Ĺ™ovaná ocel. I toto si pamÄ›tnĂ­ci prvnĂ­ konference pamatovali – osobnĂ­ ochrannĂ˝ štĂ­t, nynĂ­ podstatnÄ› vylepšenĂ˝. Do toho reproduktory stále opakovaly vĂ˝zvy ke klidu a návratu na svá mĂ­sta, teprve potom bude moci konference pokraÄŤovat. PoslednĂ­ch pár zoufalcĹŻ marnÄ› bušícĂ­ch do neviditelnĂ© stÄ›ny museli kolegovĂ© doslova odtáhnout.

Pak teprve Petr Stahl pĹ™istoupil k dĹ™evÄ›nĂ© bednÄ›, závaží poloĹľil na zem vedle. Odklopil vĂ­ko a sklopil pĹ™ednĂ­ stÄ›nu. Objevily se tĹ™i pĹ™edmÄ›ty: plastová bedna o velikosti krabice od bot, levnĂ˝ pĹ™ehrávaÄŤ MP3 a aktivnĂ­ reproduktor. Petr se sklonil a stiskl tlaÄŤĂ­tko Play na pĹ™ehrávaÄŤi. Ozval se zvuk roztáčenĂ©ho mohutnĂ©ho soukolĂ­. Petr zastavil pĹ™ehrávaÄŤ a vytáhl ho i s reproduktorem z dĹ™evÄ›nĂ© bedny. Pak vzal závaží a opatrnÄ› ho postavil na plastovou bednu. Na vedlejším stole chvĂ­li klepal do klávesniÄŤky, pak rozhodnĂ˝m pohybem klepl do klávesy Enter. Závaží se zavrtÄ›lo a pomalu vystoupalo do výšky tĹ™iceti centimetrĹŻ nad plastovou krabici. Exploze zvuku z hledištÄ› hravÄ› pĹ™ekonala jakĂ˝koliv metalovĂ˝ festival... Petr Stahl stál vedle bedny a gesty utišoval hledištÄ›, Ĺľe ještÄ› nenĂ­ konec. Publikum váhavÄ› utichlo, tak Petr sundal závaží – bylo vidÄ›t, jak v urÄŤitĂ©m okamĹľiku ztěžklo – vzal do rukou plastovou krabici a popošel s nĂ­ ke kraji pĂłdia. Tam krabici otoÄŤil spodkem nahoru a opatrnÄ› ji poloĹľil na vzduch. Nakonec o dva kroky od krabice odstoupil. Zvuková vlna z hledištÄ› pĹ™ekonala tu prvnĂ­.

Na velikĂ© obrazovce za PetrovĂ˝mi zády se objevilo video: Nádvoří, z jednÄ›ch dveří vstupuje Petr Stahl, pod paží nese skateboardovĂ© prkno, kterĂ© mĂ­sto koleÄŤek má zespodu jen kruhovĂ© vĂ˝stupky. Klade prkno na zem, kde samo drží v pÄ›ticentimetrovĂ© výšce. Petr Stahl jednou nohou stoupá na prkno, druhou se odráží a pĹ™edvádĂ­, Ĺľe od mládĂ­ nic nezapomnÄ›l. Za nĂ­m se trousĂ­ ostatnĂ­, ty uĹľ majĂ­ svá prkna vylepšená. Postarší vÄ›dec, uĹľ nejistĂ˝ rovnováhou, má vepĹ™edu prkna Ĺ™idĂ­tka jako koloběžka a rozšířenou zadnĂ­ část se dvÄ›ma vĂ˝stupky vedle sebe. CelĂ© to pĹ™ipomĂ­ná trojkolku bez kol... Obrazovka pohasĂ­ná, objevuje se na nĂ­ nápis:

Další využití si jistě představíte sami...

 


Zpět Obsah Dále

Errata:

14.07.2019 19:52